Cykloznačení.

Cyklistické trasy v Čechách jsou značeny od roku 1997 speciálním turistickým značením Klubem českých turistů. Od roku 2001 jsou pro značení cyklotras používány i speciální směrové dopravní značky zavedené vyhláškou č. 30/2001 Sb. Oba tyto způsoby značení tvoří jeden celek, jehož metodickým garantem je z pověření ministerstev dopravy a vnitra Klub českých turistů.

Image
Image

Cyklistické trasy se dělí na cyklotrasy a cykloturistické trasy. Všechny prvky cyklistického značení mají žlutou podkladovou barvu.

    Cyklotrasy vedou po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích. Pro značení trasy se používají tři základní dopravní značky – návěst před křižovatkou, směrová tabule a směrové tabulky. Na všech značkách se nachází symbol kola, číslo dané trasy a u směrových tabulí i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase, s nejbližším místem na druhém řádku. Stejně jako dopravní značky jsou umístěny vpravo před křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy.

Image
Image

    Systém cyklotras v České republice má svoji logickou hierarchii. Systém je stejný jako u silnic. Jednomístným číslem se označují hlavní páteřní trasy první třídy, které na hranicích navazují na systémy cyklotras našich sousedů. Takových tras je pět, celkem měří 645 kilometrů a krom toho, že spojují Prahu s Brnem, obstarávají návaznost na dálkové trasy v Německu, Rakousku a Polsku. Cyklotrasy druhé třídy se značí dvoucifernou číslicí, měří zhruba tři tisíce kilometrů a spojují české, moravské a slezské regiony.

    Cykloturistické trasy vedou po horších lesních či polních cestách nebo terénem. Značí se pásovými značkami o rozměru 14×14 cm. Upozorňovací barva je žlutá, vedoucí pak červená, modrá, zelená či bílá. V některých případech mohou být doplněny na šipku. V podstatě se jedná o stejné značení jako u lyžařských a pěších tras, jen upozorňovací barva je žlutá a značky jsou jednou tak velké, z důvodu lepší viditelnosti. Pásové značení je pak doplněno  směrovkami. Ty mají oproti pěším opět žlutý podklad a pouze dva řádky textu. V záhlaví bývá napsáno „Cyklotrasa KČT č. …“

Image

 

Desatero Horské služby.

Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu.

 1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.
 2. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situace.
 3. Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu.Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny.
 4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří.
 5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.
 6. Nepohybovat se mimo značené cesty.
 7. Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.
 8. Znát kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní záchrannou službu. Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.
 9. Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu.
 10. Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.

Informace převzaty ZDE

Cyklolegislativa

Zákony a vyhlášky:

V obecné rovině se musí vztáhnout na výstavbu cyklistických komunikací i stavební a vodní zákon, podle něhož orgány státní správy vydávají rozhodnutí. V případě stavebního zákona se k výstavbě cyklistických komunikací přistupuje stejně jako v případě jakékoliv jiné pozemní komunikace. V případě vodního zákona příručka upozorňuje na problémy s budováním cyklistických komunikací ve vztahu k tomuto zákonu. K cyklistické dopravě se rovněž vztahuje Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích.

Pokračovat ve čtení „Cyklolegislativa“

Informační centra v okolí Kutné Hory

Čáslav – Kolín – Kutná Hora

Turistické informační centrum (TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, turistická oblast, region) komplexní informace o všech službách souvisejících s cestovním ruchem (informace o regionu, památkách, ubytovaní, stravování, kulturní kalendář, apod.)

Jednotné značení má podobu bílého „i“ na zeleném podkladu, v základní velikosti 50 x 50 cm.

Pokračovat ve čtení „Informační centra v okolí Kutné Hory“

Systém cyklotras v České republice

Systém cyklotras v České republice má svoji logickou hierarchii. Garantem cyklistického značení na území ČR je Klub českých turistů (KČT).

Cyklotrasy jsou rozděleny do čtyř tříd, přičemž počet číslic v označení trasy se rovná třídě, do níž je zařazena.

 •   I. třída – čísla od 1 do 9. (značí se jako 01-09)
 •  II. třídy – dvoumístné označení (např. 47)
 • III. třídy – třímístné označení (např. 471)
 • IV. třídy – čtyřmístné označení (např. 0047)

Pokračovat ve čtení „Systém cyklotras v České republice“

Provoz na pozemních komunikacích

Zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění:

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • některé další zákony

Pokračovat ve čtení „Provoz na pozemních komunikacích“

Povinná výbava jízdních kol

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobnosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Příloha č.13

Technické požadavky na jízdní kola:

1) Jízdní kola musí být vybavena

a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou

b) volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny(zátkami, rukojeťmi apod.)

Pokračovat ve čtení „Povinná výbava jízdních kol“

Poskytování zdravotní péče ve státech EU

Od 1.5.2004 máme jako občané Evropské unie částečně jednodušší situaci při uplatňování nároku na lékařskou péči v zemích EU. Zdravotní pojišťovny vydávají Evropské průkazy zdravotního pojištění (EHIC).

Průkaz (plastová kartička) umožňuje, kromě prokázání příslušnosti k pojišťovně a čerpání zdravotní péče v Česku, nově i čerpání péče v rámci zemí Evropské unie.

Pokračovat ve čtení „Poskytování zdravotní péče ve státech EU“

Systém cyklotras v České republice

Systém cyklotras v České republice má svoji logickou hierarchii. Garantem cyklistického značení na území ČR je Klub českých turistů (KČT).

Cyklotrasy jsou rozděleny do čtyř tříd, přičemž počet číslic v označení trasy se rovná třídě, do níž je zařazena.

I. třída – čísla od 1 do 9. (značí se jako 01-09)
II. třídy – dvoumístné označení (např. 47)
III. třídy – třímístné označení (např. 471)
IV. třídy – čtyřmístné označení (např. 0047)

Pokračovat ve čtení „Systém cyklotras v České republice“